integrovaná politika

Naše poslání

Naším cílem je spokojený zákazník, kterému organizace poskytuje služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny jeho potřeby a očekávání na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost našich produktů s minimálními dopady na životní prostředí, včetně splnění požadavků zákonů a předpisů. Tyto požadavky chce organizace naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

K naplnění tohoto poslání vedení organizace přijalo následující:

Politiku kvality, environmentu a bezpečnosti práce

 • Dosahovat stabilní kvalitu našich služeb současně se zlepšováním celkové výkonnosti organizace, environmentálního a bezpečnostního profilu.
 • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků.
 • Zvyšovat kvalifikaci, kompetence a zainteresovanost zaměstnanců organizace pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb s minimalizací dopadů na životní prostředí.
 • Zlepšovat obchodní vztahy a zapojit obchodní partnery organizace do procesu neustálého zlepšování kvality našich služeb a environmentálního a bezpečnostního profilu organizace.
 • Prevencí odstranit nebo vyloučit negativní dopady na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházet vzniku havarijních situací.
 • Otevřeně komunikovat se zaměstnanci, úřady, veřejností a zájmovými skupinami a poskytovat jim informace o integrované politice, přijatých cílech a programech v oblastech životního prostředí a BOZP.
 • Důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k environmentálním a bezpečnostním aspektům.
 • K tomu se vedení organizace zavazuje vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém integrovaného managementu, pro který bude zajišťovat přiměřené zdroje a zajistí jeho trvalé zlepšování tak, aby plnil požadavky na něj kladené.
 • Minimalizovat spotřebu chemických látek a přípravků a v rámci možností omezit používání nebezpečných chemických látek a přípravků.


IG SERVICE s.r.o. ČÁSLAVSKÁ 328 / 537 01 CHRUDIM / TEL.: +420 469 689 199 / FAX: +420 469 685 220, IGSERVICE@IGSERVICE.CZ
IG SERVICE
StrojírenstvíElektroSportLED systémyZahrada a pozemní práce

Pohonné systémy
 • převodovky
 • variátory
 • el- a hydromotory
 • frekvenční měniče
 • spojky a kardany
 • svěrné spoje
 • brzdy
 • vodní čerpadla
 • kalová čerpadla
 • otočová ložiska
Dopravníkové systémy
Topná tělesa
Topné patrony
Elektrické rozvaděče
Vyhřívání okapů
Sportovní povrchy
Zdravotnický materiál a výživa
 • chlazení
 • masážní prostředky
 • obvazy a tejpy
 • ortopedické pomůcky
 • tašky a kufry
 • výživové doplňky
Tréninkové pomůcky
 • překážky
 • pro rozhodčí
 • tyče a praporky
 • sportovní vybavení
 • zdi a brány
mobilní digitální panely
umístění a využití
variabilita tvarů
software a ovládání
technické parametry
pronájem panelů
prodej panelů
Zahrada na klíč
Pluhování sněhu
Sečení trávy